rektorka
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
e-mail: rektor@uniza.sk
tel.: 041 513 51 01
prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie
doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.
e-mail: Milan.Trunkvalter@uniza.sk
tel.: 041 513 51 50
prorektor pre vedu a výskum
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
e-mail: Jan.Celko@uniza.sk
tel.: 041 513 51 40
prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
e-mail: Jozef.Ristvej@uniza.sk
tel.: 041 513 51 30
prorektor pre rozvoj
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
e-mail: Jozef.Jandacka@uniza.sk
tel.: 041 513 51 20
prorektor pre informačné systémy
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
e-mail: Karol.Matiasko@uniza.sk
tel.: 041 513 51 35
predseda Akademického senátu
prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
e-mail: Juraj.Gerlici@fstroj.uniza.sk
tel.: 041 513 25 50, 0905 680 724
kvestorka
Ing. Jana Gjašiková
e-mail: Jana.Gjasikova@rekt.uniza.sk
tel.: 041 513 51 06
Dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Anna Križanová, PhD.
e-mail: Anna.Krizanova@fpedas.uniza.sk
tel.: 041 513 30 50
Dekan Strojníckej fakulty
prof. Dr. Ing. Milan Sága
e-mail: Milan.Saga@fstroj.uniza.sk
tel.: 041 513 25 01
Dekan Elektrotechnickej fakulty
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
e-mail: Pavol.Spanik@fel.uniza.sk
tel.: 041 513 20 51
Dekan Stavebnej fakulty
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
e-mail: Josef.Vican@fstav.uniza.sk
tel.: 041 513 55 00
Dekan Fakulty riadenia a informatiky
doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
e-mail: Emil.Krsak@fri.uniza.sk
tel.: 041 513 40 50
Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
e-mail: Zdenek.Dvorak@fbi.uniza.sk
tel.: 041 513 66 00
Dekanka Fakulty humanitných vied
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
e-mail: Vlasta.Cabanova@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 61 00