Kolégium rektorky

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka

doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie

prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prorektor pre vedu a výskum

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prorektor pre rozvoj

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prorektor pre informačné systémy

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a marketing

Ing. Jana Gjašiková, kvestorka

prof. Ing. Juraj Gerlici Dr., predseda akademického senátu

prof. Ing. Anna Križanová, PhD., dekanka FPEDAS

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., dekan EF

prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan SjF

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.dekan FRI

prof. Ing. Josef Vičan, CSc., dekan SvF

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., dekan FBI

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., dekanka FHV