Žilinská univerzita - signatárom Magny Chartum Universitatum

Pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity -najstaršej vzdelávacej inštitúcie na svete dňa 18. septembra 1988, rektori 430 univerzít na námestí "Piazza Maggiore" slávnostne podpísali deklaráciu "Magna Charta Universitatum". Zdôrazňuje a legalizuje výsadné poslanie univerzít rozvíjať vzdelanie, vedu a kultúru. Formuluje spoločné princípy, jednotnú štruktúru vzdelávacieho procesu, kritériá kvality výučby a ostatných aktivít s cieľom vzájomného uznávania diplomov. Hlavne od toho závisí kvalita života ľudstva v treťom tisícročí.

Univerzity majú v spoločnosti pôsobiť v autonómnom prostredí zaručujúcom ich kreditibilitu. Najmä verejné školy nie sú dostatočne financované. Spolupráca s priemyselnými partnermi dnes predstavuje ďalšie nevyhnutné poslanie univerzít. Podnikanie však musí zostať iba prostriedkom, nie prioritným cieľom. Univerzity sa nesmú nechať ovládať bezprostrednou klientelou, externými nárokmi, vrátane neadekvátnych predstáv študentov. V opačnom prípade by neplnili základnú úlohu produkovať a šíriť aktuálne poznatky. Existujú ale univerzity vystavené nadmernému politickému a štátnemu tlaku s prílišnou kontrolou vlády. Pred štyrmi rokmi preto vznikla exekutíva Charty "Observatory". Monitoruje uplatňovanie princípov Bolonskej deklarácie v globalizovanej súčasnosti s trhovou ekonomikou. Päť členov predsedníctva a kolégium zložené zo siedmich akademických autorít z celého sveta posudzuje predložené písomné dokumenty, detailne charakterizujúce žiadateľov o prístup k Magna Charte.

Zo 40 záujemcov v tomto roku do Bolone pozvali 25 inštitúcií. Medzi nimi Žilinskú univerzitu. V piatok 16. septembra 2005 pred akademickým senátom v historickej aule Santa Lucia v prítomnosti členov predsedníctva, kolégia a rektora Bolonskej univerzity prof. Piera Uga Calzoliariho sa konal slávnostný ceremoniál. Na ňom rektor Žilinskej univerzity prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. podpísal príslušné listiny. Naša univerzita tak patrí už medzi 526 signatárov Magna Charty.