ŽILINSKÁ UNIVERZITA


Fakulta riadenia a informatiky
Ústav výpočtovej techniky
EUNIS Slovensko – Združenie pre univerzitné informačné systémy

UNINFOS 2002

[Záväzná prihláška]
Univerzitné informačné systémy

22.5-24.5.2002


Záštita konferencie Peter Ponický, minister školstva SR
Garant konferencie Milan Dado, rektor Žilinskej univerzity
Peter Mederly, generálny riaditeľ sekcie VŠ
Odborný garant konferencie Karol Matiaško, dekan Fakulty riadenia a Informatiky, ŽU
Programový výbor Karol Matiaško - predseda
Organizačný výbor Jozef Mužík, riaditeľ ÚVT ŽU - predseda


Cieľ konferencie

Umožniť stretnutie odborníkov z univerzít, dodávateľov informačných technológií a vývoja informačných systémov a služieb pre univerzity. Predstaviť výsledky vlastného vývoja, skúsenosti z implementácie, nasadzovania a prevádzkovania informačných technológií v akademickom prostredí. Vytvoriť fórum na výmenu informácií, skúseností a poznatkov v oblasti teoretického i praktického aplikovania informačných technológií.

Hlavné témy konferencie
  1. Univerzitné informačné systémy
  2. Moderné informačné technológie
  3. Informačné technológie v procese výučby
Sprievodný program
  1. Zoznamovací večer, vystúpenie folklórnej skupiny Stavbár
  2. Zasadnutie Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko (člena organizácie „EUNIS“ - European University Information System Organization, združujúceho pracovníkov zodpovedných za vývoj, prevádzku a správu univerzitných informačných systémov a osoby majúce blízky vzťah k tejto problematike).
  3. Zasadnutie Výkonnej rady združenia EUNIS Slovensko
  4. Večerná prehliadka hradu Strečno
Dôležité termíny

Príspevky
Prihlásenie príspevku (anotácia príspevku) 25.2.2002
Oznámenie o prijatí príspevku 28.2.2002
Odovzdanie príspevku 31.3.2002
Recenzovanie príspevku do 12.4.2002
Oznámenie výsledku recenzie príspevku 15.4.2002
Odovzdanie konečnej verzie príspevku 26.4.2002
Registrácia
Záväzná prihláška 30.4.2002
Registrácia na mieste s príplatkom 22.5.2002


Prihlasovanie príspevkov bolo uzavreté 25.2.2002.

Prijaté príspevky budú zaradené do zborníka. Autori najzaujímavejších príspevkov budú požiadaní o prednesenie príspevku. Predpokladaná dĺžka vystúpenia je 20 minút. Z toho na prednesenie príspevku 15 minút. Zostávajúci čas je určený pre doplňujúce otázky.

[Prijaté príspevky - zoznam]

Kontakt

Karol Matiaško, Č.tlf. 041-5134208, kmat@fria.utc.sk
Jozef Mužík, č.tlf. 041-7245704, fax. 041-5626961 muzik@uvt.utc.sk
Mária Krkošková, č.tlf. 041-7245704,5621781-2 skruvt@uvt.utc.sk


Organizačné zabezpečenie konferencie

Miesto konania

Žilinská univerzita, aula a poslucháreň NG01, Veľký diel

Stravovanie

Pre účastníkov konferencie bude zabezpečené v menze Žilinskej univerzity

Ubytovanie

Pre účastníkov konferencie bude zabezpečené v študentskom domove a v hoteloch.

Príplatok na tutoriál E-learning

Predpoklad okolo 200,-Sk

Účastnícky poplatok

Predpoklad okolo 400,-Sk. Bude upresnený spolu so stravným, poplatkom za ubytovanie a spôsobom úhrady v záväznej prihláške. V prípade poskytnutia finančnej podpory od sponzorov, bude možné uhradiť podstatnú časť nákladov jednému zástupcovi každej z fakúlt slovenských vysokých škôl, jednému zástupcovi každej slovenskej univerzity a univerzitnej knižnice a 15 zástupcom stredných škôl. Podmienkou však je, aby sa aj títo zástupcovia záväzne prihlásili v stanovenom termíne faxom alebo poštou s potvrdením na prihláške o zastupovaní fakulty, univerzity, resp. knižnice ich štatutárnymi zástupcami a aby uhradili v stanovenom termíne  vložné.

(c) Copyright 2001 admin-www, P. Malacký ÚVT ŽU